Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden Op evenementen zijn de algemene voorwaarden van Sahmeran Entertainment van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24323917.

Algemene voorwaarden kaartverkoop / Verkoopvoorwaarden
Artikel 1 Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door in ontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder Sahmeran Entertainment BV van elke vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 2 Een toegangsbewijs blijft eigendom van de evenementorganisator. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken.

Artikel 3 Een toegangsbewijs is ongeldig zonder controlestrook en dient op aanvraag getoond te worden.

Artikel 4 Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich hier niet aan onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

Artikel 5 De op het toegangsbewijs vermelde prijs is inclusief de door Sahmeran Entertainment BV berekende distributievergoeding, maar exclusief kosten voor afhandeling en verzending via de internetservice of (mobiele) telefoonservice. Terugbetalingen en Omruilen van Tickets Artikel

6 Sahmeran Entertainment BV verleent uitsluitend op verzoek van evenement organisator bemiddeling bij eventuele restitutie als gevolg van afgelasting of verplaatsing. De Sahmeran Entertainment BV fee (toeslag ter dekking van kosten voor afhandeling en verzending via de internetservice of telefoonservice) zal in geen geval worden gerestitueerd.

Artikel 7 Sahmeran Entertainment BV kan eenmaal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen. Alleen bij overlijdensgevallen of ziekenhuisopname is het aan Sahmeran Entertainment BV te bepalen om van vorenstaande af te wijken.

Artikel 8 Sahmeran Entertainment BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die de houder van een toegangsbewijs lijdt door handelen of nalaten van evenementorganisator en/of derden.

Artikel 9 Sahmeran Entertainment BV is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 Sahmeran Entertainment BV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.

Aanvullende voorwaarden Sahmeran Entertainment BV Voor het bestellen/reserveren van toegangsbewijzen via de internetservice van Sahmeran Entertainment BV geldt verder: Sahmeran Entertainment BV behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling / reservering te weigeren. De internetsite van Sahmeran Entertainment wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs besteld wordt voor een evenement dat inmiddels uitverkocht of afgelast is, dan stellen wij u hiervan met een e-mail op de hoogte. De reservering zal niet worden uitgevoerd. De consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de creditcardbetaling via Internet en voor het verzenden van de bestelde tickets.

Sahmeran Entertainment BV is gerechtigd de door de consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van het ticket(s). Sahmeran Entertainment BV verstrekt slechts het ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen. De bezoeker ontvangt via e-mail een bevestiging dat de toegangsbewijzen door Sahmeran Entertainment BV zijn opgestuurd. De bezoeker wordt verzocht na vijf werkdagen te reageren indien toegangsbewijzen niet zijn aangekomen. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de creditcardbetalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Sahmeran Entertainment BV op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Door het tot stand komen van een Overeenkomst tussen de consument en Sahmeran Entertainment BV accepteert de consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden en de verkoopvoorwaarden. In het geval bepalingen in deze aanvullende voorwaarden afwijken van de bepalingen in de verkoopvoorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de verkoopvoorwaarden. In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien beslist Sahmeran Entertainment BV. Naast de aanvullende voorwaarden is de Europese wet “kopen op afstand” geldig in geval van twijfel van vermeende tegenstrijdigheden heeft deze wet voorrang.

STREVELSWEG 700/301
3083 AS ROTTERDAM/NETHERLANDS
+31 6 149 61 621
+31 6 415 14 764
INFO@SAHMERAN.NL

FOLLOW US

ALL RIGHTS RESERVED SAHMERAN ENTERTAINMENT © 2021
Webdesign & ontwikkeling door: Dunico websites en reclame.
crossmenu