ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN

Sahmeran Entertainment B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene
Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die
tot stand komt tussen Sahmeran Entertainment B.V. (hierna te noemen: “Sahmeran”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Sahmeran georganiseerd evenement bestelt/koopt
(hierna te noemen: de “klant”). De Algemene Voorwaarden gelden ook indien deze
overeenkomsten tot stand komen via een door Sahmeran voor het betreffende evenement
ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen:
“(voor)verkoopadres”).


1.2. Onder evenement wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan (muziek)-
uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.


1.3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen,
ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het
evenement plaatsvindt.


1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Sahmeran en de klant
komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement
bij Sahmeran dan wel een door Sahmeran ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.


2.2. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Sahmeran verstrekt document of
een door of vanwege Sahmeran verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.


2.3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.


2.4. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Sahmeran. Het toegangsbewijs geeft de
houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het
toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het
evenement krijgt toegang. Sahmeran mag ervan uitgaan dat de houder van dit
toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Sahmeran is niet gehouden
ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient
er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Sahmeran dan wel
een door Sahmeran ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.


2.5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld,
rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het
toegangsbewijs.


2.6. Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Sahmeran garandeert de
geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.


2.7. Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische
communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen
het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen
dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat
deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Sahmeran kan noch de vertrouwelijkheid van
het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.


2.8. Sahmeran behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te
bestellen toegangsbewijzen. De klant is als dan verplicht om zich aan het door
Sahmeran gestelde maximum te houden.


2.9. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p
sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 - Verbod doorverkoop e.d.

3.1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te
houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop
aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te
verstrekken. Van dit verbod kan door Sahmeran worden uitgezonderd de verkoop van
toegangsbewijzen via een door haar aangewezen ticket exchange platform.


3.2. De klant is jegens Sahmeran gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere)
vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel
daarvan.


3.3. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant
opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te
leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er
jegens Sahmeran voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
Sahmeran kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz
gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar
en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. Sahmeran is
gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs
te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en
voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te
weigeren.


3.4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare
boete van € 10.000,- per overtreding aan Sahmeran verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag
dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van Sahmeran
om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden
schade te vorderen.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van de klant

4.1. De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij
bezoek van het evenement.


4.2. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs
zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar
het evenement wordt gehouden, bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de
exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en
andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen

.
4.3. De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als
bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Sahmeran onder meer in staat
te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen,
waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een
leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.


4.4. Het is verboden tassen en rugzakken mee te brengen naar de plaats waar het
evenement plaatsvindt. Hiervan zijn in beginsel uitgezonderd handtassen niet groter dan
A4 formaat. Tassen en rugzakken die hier niet aan voldoen, worden niet in bewaring
genomen. Van het voorgaande zijn de campingterreinen bij evenementen
uitgezonderd.


4.5. Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de
plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Sahmeran dergelijke apparatuur voor de
duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele
aansprakelijkheid ter zake.


4.6. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of
gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de
plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Sahmeran dergelijke voorwerpen voor de
duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele
aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen
worden en niet worden geretourneerd.


4.7. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen
fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is
verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters
en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen
en zonder meer worden vernietigd.


4.8. Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze
plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.


4.9. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of
aanwijzingen van Sahmeran, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt
gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.
Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit
verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.


4.10. Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een
meerderjarige) van evenementen hanteert Sahmeran een adviesleeftijd van minimaal 16
jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een
meerderjarige. Sahmeran behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een
verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze
kenbaar worden gemaakt.

Artikel 5 - Rechten van Sahmeran

5.1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in
de Algemene Voorwaarden is Sahmeran gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te
maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de
klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs
(waaronder begrepen servicekosten) aan Sahmeran, al dan niet via een (voor)verkoopadres,
heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht
op restitutie of compensatie anderszins.


5.2. Sahmeran behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te
ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Sahmeran
dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.


5.3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Sahmeran
gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement
te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige
schade die hij hierdoor lijdt.


5.4. De artiest en Sahmeran zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname
te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf
of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen
kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
5.5. Het is Sahmeran toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te
treffen. Sahmeran zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en
communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of
het plaatsten van een bericht op de website van de locatie. Het is uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van de klant om van dergelijke aanvullende maatregelen op de
hoogte te zijn.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede
begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte
weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Sahmeran het recht het evenement te
verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.


6.2. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Sahmeran wordt
geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Sahmeran uitsluitend verplicht zijn aan de
klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij
gebreke daarvan de vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de
klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien
een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden
geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Sahmeran slechts gehouden zijn tot restitutie van
een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het
toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten)
welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft
betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde
datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit
(voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het
(geannuleerde) evenement. Het (voor)verkoopadres beslist in een dergelijk geval over
de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten)
wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende)
toegang tot een ander evenement.


6.3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Sahmeran wordt
verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe
datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de
nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn
toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de
vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de
vergoeding (in beginsel uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële
(voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen
plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het
(voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum
kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als
hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres
binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien
het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het
toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij
zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het
toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Het (voor)verkoopadres beslist in
een dergelijk geval over de restitutie van servicekosten. Overige schade (waaronder
reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op
(vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid Sahmeran

7.1. Sahmeran is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Sahmeran toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding
komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Sahmeran is verzekerd en die
door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) gevolgschade;
b) immateriële schade;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van
Sahmeran.


7.2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het
evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Sahmeran geen enkele
aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of
bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Sahmeran
hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB (A).


7.3. Sahmeran zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het
aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk
voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant
en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op
toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te
controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Sahmeran) of de
aanvangstijd ongewijzigd is.


7.4. Sahmeran is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het
programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het
programma. Sahmeran is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van
festivals.


7.5. Sahmeran is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of
beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1. Sahmeran verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites
conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via
https://www.sahmeran.nl

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1. Sahmeran is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te
wijzigen. In dat geval zal Sahmeran de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt
verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de
bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene
voorwaarden in werking treden.


9.2. Op de Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en
Sahmeran bestaat is Nederlands recht van toepassing.


9.3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Sahmeran en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen
uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.